โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Time & Attendance Management

MAS e-Attendance ระบบบริหารเวลาการทำงานผ่านทางเวบ ที่ให้พนักงานสามารถตรวจสอบเวลา การทำงานได้ด้วยตนเอง และหัวหน้าสามารถตรวจสอบ การมาทำงาน มาสาย ออกก่อน ขาดงาน ลางาน การทำงานล่วงเวลาพนักงานในทีมได้

Highlight

  • 100% web-based application
  • Separate Employee Users and HR Admin web page
  • Time Change Form with Workflow Approval
  • SMTP e-mail notification
  • Workflow Automation System
  • Excel and Text Import
Time & Attendance Online

การแสดงผลเวลาการทำงานผ่านทางหน้าเวบ มีการประมวลผลแบบทันที (Real-time Calculation) เมื่อพนักงานบันทึกลงเวลาผ่านทางเครื่องสแกน ระบบจะสามารถแสดงข้อมูล เวลาทำงาน การมาสาย การทำล่วงเวลา โดยพนักงานและหัวหน้างาน สามารถตรวจสอบ วันมาทำงาน วันที่มาสาย ชม.ล่วงเวลา ปฎิทินการทำงาน ได้เอง

Team Review

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาทำงานของทีม ด้วยการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้หัวหน้างานสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของทีม งานได้ในภาพรวมและรายละเอียด สามารถแสดงพนักงาน ในทีมที่มาทำงานสาย ขาดงาน ลา ในแต่ละวัน รวมถึง การเรียกดูข้อมูลประวัติ สถิติการลา ตารางการทำงาน ที่ผ่านมา

Shift Calendar Planning

การกำหนดวางแผนการทำงาน การเข้ากะทำงาน สลับกะอัตโนมัติ สำหรับพนักงานที่ต้องมีการทำงาน ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งหัวหน้างานสามารถวางแผน ตารางทำงานของทีมงานได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบรายคน หรือรายกลุ่ม ตั้งเป็นแบบกะวนได้

Attendance Monitoring & Alert

การแจ้งเตือนผ่านระบบอีเมล์ถึงหัวหน้างานโดยอัตโนมัติ การมาทำงานสาย ไม่มาทำงาน ทำงานล่วงเวลาเกิน กำหนดในแต่ละสัปดาห์ การร้องขออนุมัติแก้ไขเวลา

Chart & Graph

รายงานภาพรวมเชิงสถิติและการบริหาร สำหรับหัวหน้างานและฝ่ายบริหารในการดูข้อมูลสรุปในรูป แบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม แผนผัง สามารถกำหนดหัวข้อในการแสดงผลได้หลายมุมมอง

MAS - Server
Supported Platforms

MS Windows Server 2003/2008

IIS 6.0/7.0/7.5

MS SQL Server 2005/2008 Standard Edition

Memory requirements

4 GB recommended

Disk space required

16 GB (database files)

MAS - Client or Peer-to-Peer
Supported Platforms

nternet Explorer 7.0,8.0,9.0 Firefox 3.0 or Later Google Chrome

Memory requirements

1 GB recommended