โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Services

ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ในองค์การถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันสูง บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ จำกัด เราเป็นบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมทางด้านบริหารจัดการเวลาทำงานและค่าแรงพนักงานโดยมีแนวคิดที่ต้องการให้ลูกค้าได้ใช้โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยโปรแกรมของเราพัฒนาเป็นแบบ On-demand Package ซึ่งมีจุดเด่นที่โปรแกรมสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติม (Customization) ให้กับลูกค้าในแต่ละธุรกิจได้อีกด้วย

Implementation Service

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยระบบใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง บริการ Implementation เป็นบริการที่บริษัทเสนอให้ลูกค้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย (smoothly transition) ทั้งยังเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบใหม่คุ้มค่าต่อการลงทุน (Maximize Investment)

เราจัดหาบุคคลากรที่มีประสบการณ์ของบริษัท เพื่อช่วยบริหารโครงการ ลดความเสี่ยง และขึ้นระบบใหม่ได้ตามเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ เราทำงานด้วยระบบ เอกสาร และ วิธิการ (proven Methodology) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับลูกค้าต่างๆ ที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนงานอย่างมีระบบ (Step-by-Step Plan) ช่วยให้การนำซอฟท์แวร์ใหม่ไปใช้งานจริง สามารถสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้

 • Installation

  ออกแบบและติดตั้งทั้งระบบทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์และระบบเชื่อมต่อ

 • Configuration

  วิเคราะห์และศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้งานกับระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมร่วมทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง

 • Data Migration

  กระบวนการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเพื่อใช้งานในระบบใหม่ ที่ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำซ้ำข้อมูล และยังสามารถนำประโยชน์จากข้อมูลเดิมมาใช้ในการบริหารจัดการในระบบใหม่ได้

 • Custom Development

  บริการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สนองต่อความต้องการด้านธุรกิจได้มากที่สุด

 • On-Site Training

  การฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบทั้งในและนอกสถานที่

  Project Management

  สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการการควบคุมโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งค่าใช้จ่าย เวลา และทรัพยากรต่างๆ

 • Custom Development Service

  การนำซอฟท์แวร์สำเร็จรูปไปใช้งานสำหรับลูกค้าที่มีกระบวนการทำงานที่เฉพาะ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานได้ตามต้องการ

  เรามีบริการพัฒนาเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น โปรแกรม หรือ รายงานเพิ่มเติมจากสินค้าซอฟท์แวร์สำเร็จรูป (Package) ของเราให้กับลูกค้าเพื่อให้การนำซอฟท์แวร์ไปใช้งานในธุรกิจมีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและสะดวกมากยิ่งขึ้น