โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Leave Online Management

MAS e-Leave ระบบอนุมัติการลางานของพนักงานผ่านทางเวบ ที่ให้พนักงานสามารถแจ้งคำขอใน แบบฟอร์มลางานและส่งผ่านทางระบบอนุมัติออนไลน์ หัวหน้างานรับทราบ และอนุมัติได้ตามลำดับขั้น มีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบสิทธิการลา ของตนเองและของทีมงานได้

Highlight

  • 100% web-based application
  • Separate Employee Users and HR Admin web page
  • Workflow Automation System
  • Leave Application Form with Workflow Approval
  • SMTP e-mail notification
  • Excel and Text Import
Leave Application Form Online

แบบฟอร์มการลาออนไลน์ผ่านทางหน้าเวบ ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษอีกต่อไป สามารถกำหนด นโยบายสิทธิในการขอลาได้ มีสถิติจำนวนวันที่มีสิทธิ ในการลาแต่ละประเภท สามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการลาได้

Intelligent Workflow Approval

ระบบอนุมัติที่ให้ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง รองรับการกำหนดขั้นการอนุมัติได้หลากหลาย สามารถระบุลำดับการอนุมัติที่แตกต่างกันได้ถึงจำนวนวันลา ในแต่ละประเภท

Leave Statistics Onboard

ข้อมูลทางด้านการลาต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่แสดงผ่านทางหน้าเวบ ให้พนักงานหรือ หัวหน้างานตรวจสอบได้ด้วยตนเอง สามารถจัดเก็บสะสม ในแต่ละปีหรือยกยอดสิทธิการลาข้ามปีได้ ข้อมูลแสดงผลในแบบเรียลไทม์ทันที ที่มีการลาหรือขอลา

Overall team absence review

การขาดงานหรือลางานมีผลอย่างมากต่อการ บริหารจัดการทีมงาน ระบบสามารถแสดงภาพรวม การมาทำงานของทีมได้ มีข้อมูลที่ไว้ประกอบการตัดสินใจ หากมีการขอลาพร้อมๆกัน หลายคนในทีมงาน

Chart & Graph

รายงานภาพรวมเชิงสถิติและการบริหาร สำหรับหัวหน้างานและฝ่ายบริหารในการดูข้อมูลสรุปในรูป แบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม แผนผัง สามารถกำหนดหัวข้อในการแสดงผลได้หลายมุมมอง

MAS - Server
Supported Platforms

MS Windows Server 2003/2008

IIS 6.0/7.0/7.5

MS SQL Server 2005/2008 Standard Edition

Memory requirements

4 GB recommended

Disk space required

16 GB (database files)

MAS - Client or Peer-to-Peer
Supported Platforms

nternet Explorer 7.0,8.0,9.0 Firefox 3.0 or Later Google Chrome

Memory requirements

1 GB recommended