โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Overtime Management

MAS e-OT ระบบอนุมัติและวางแผนการทำงานล่วงเวลา ที่ให้พนักงานสามารถแจ้งขอทำงาน ในแบบฟอร์มขอล่วงเวลาเพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติได้ตามลำดับขั้น มีการแจ้งเตือน ผ่านทางอีเมล์ หรือให้หัวหน้างานวางแผนการทำล่วงเวลาล่วงหน้าภายในแผนกของตัวเอง และตรวจสอบเปรียบเทียบเวลาที่ทำงานจริงและเวลาที่ขอทำล่วงเวลา

  • 100% web-based application
  • Separate Employee Users and HR Admin web page
  • Overtime Request Form with Workflow Approval
  • SMTP e-mail notification
  • Workflow Automation System
  • Excel and Text Import
Overtime Onboard

การทำงานล่วงเวลาสามารถร้องขอผ่านทางระะบบ อัตโนมัติและส่งถึงหัวหน้างานได้โดยตรง ทั้งยังสามารถ ตรวจสอบภาพรวมของการทำงานล่วงเวลาในทีม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ อีกทั้ง ฝ่ายบุคคลยังสามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกที่ลงไว้ กับเวลาที่ขอทำล่วงเวลาให้สอดคล้องตามความเป็นจริง

Intelligent Workflow Approval

ระบบขั้นการอนุมัติที่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการกำหนดขั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดตัวแทน (Dedicated) กรณีต้องการให้มี ผู้ทำหน้าที่อนุมัติแทนได้

Group Overtime Planing & Cost Center

วางแผนการทำงานล่วงเวลาได้แบบกลุ่ม สามารถกำหนดให้กลุ่มคนในแผนกทำงานล่วงเวลา ตามแผนงานที่วางไว้ มีระบบต้นทุนหรือ Cost Center สำหรับการตรวจสอบการทำล่วงเวลาได้

Overtime Rate Calculation

ประมวลผลอัตราค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงาน อัตโนมัติขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำงาน วันทำงานหรือ วันหยุดประจำปี โดยสามารถปรับเปลี่ยนอัตราเพื่อให้สิทธิ พนักงานเพิ่มจากกฎหมายกำหนดได้

Chart & Graph

รายงานภาพรวมเชิงสถิติและการบริหาร สำหรับหัวหน้างานและฝ่ายบริหารในการดูข้อมูลสรุปในรูป แบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม แผนผัง สามารถกำหนดหัวข้อในการแสดงผลได้หลายมุมมอง

MAS - Server
Supported Platforms

MS Windows Server 2003/2008

IIS 6.0/7.0/7.5

MS SQL Server 2005/2008 Standard Edition

Memory requirements

4 GB recommended

Disk space required

16 GB (database files)

MAS - Client or Peer-to-Peer
Supported Platforms

nternet Explorer 7.0,8.0,9.0 Firefox 3.0 or Later Google Chrome

Memory requirements

1 GB recommended